GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
  اخبار اقتصادی ايران و جهان،خبرهای ارز، طلا و سکه

صفحه اصلی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های خارجی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های ایران ارتباط باما
   GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
سیاسی(3677)

جهان(1724)

ایران(1107)

اروپا(282)

اجتماعی(1795)

ورزشی(270)

فرهنگ و هنر(535)

روابط بین الملل(45)

محیط زیست(184)

دانش و فناوری(484)

حقوق بشر(413)

اقتصادی(2677)

آمریکا(174)

 
منبع: گلد نيوز تعداد بازدید:   5504 زمان ثبت:   03:37:59 1395-06-15
معرفی ساسان کریمی شهروند بهایی به عنوان صاحب امتیاز فروشـگاه مجـاز برتـر ایسـاکو
به گزارش گلد نیوز ، نشریه فرهنگ خدمت در شماره 145 خود ساسان کریمی شهروند بهایی را به عنوان صاحب امتیاز فروشـگاه مجـاز برتـر ایسـاکو معرفی نمود.
این نشریه در مورد این شهروند بهایی چنین نوشت :

ساسـان کریمـی صاحـب امتيـاز فروشـگاه 4189798 تبریـز، متولد سـال 58 اسـت. او اوقـات فراغت دوران نوجوانـی خـود را در فروشـگاه لـوازم یدکـی پـدرش گذرانـده و کـم کـم بـه ایـن حرفـه علاقمنـد شـد و بـازار را بـرای یافتـن قطعـات مناسـب تـر و کیفـی تـر، بررسـی كـرده اسـت. ایـن فروشـگاه بـه دلیـل فعالیـت خـوب و اعتبـار کافـی، در سـال 81 از طـرف ایـران خـودرو پیشـنهاد همـکاری و اعطـای امتیــاز فروشــگاه مجــاز دریافــت میکنــد و پــس از انجــام بررســی هــای الزم و تائیــد نهایــی از طــرف شــرکت کــد 4181590 بــه آن تخصیــص مییابــد و در ســالهای بعــد و پــس از بازنشســته شــدن پــدر بـا تغییـر بـه کـد 4189798 بـه فعالیـت خـود ادامـه داده اسـت و بـا پشـتوانه و کسـب تجربـه در کنـار پـدر و تـاش و کوشـش بـرای جلـب اعتمـاد مشـتریان، حـاال جـزو فروشـگاههای مجـاز برتـر ایسـاکو است .

وی علاقـه و پشـتکار، صداقـت و دانـش و اسـتفاده از تجربـه و علـم نیروهـای فنـی خـوب را از عوامـل وفقیـت فروشـگاه خـود برمـی شـمارد امـا در راس آن نیـت خدمـت بــه خلــق خــدا را ســرلوحه کار خــود قــرار داده و معتقــد اســت کــه خــط برکــت از کنــار رضایــت خداونــد نســبت بــه ایــن نیــت میگــذرد.
او میگویــد همــگام بــودن بــا برنامه هــای توســعه شــرکت ایســاکو و در عیــن حــال جلــب رضایــت و اعتمــاد مشــتریان مشــوق مــا بــود تــا بــا انگیــزه بیشــتری حرکــت کنیــم و نتیجــه آن نیــز کســب رتبه هــای برتــر در حــوزه فــروش قطعــات بــوده اســت.
او در خصـوص اسـتفاده از نمـای بلوباکس میگویــد: رعایــت ایــن فــرم، هــم ماننــد عالمــت اســتاندارد ــر روی کاال اســت، بــه ایــن معنــی کــه اســتفاده از ایــن شــمای ظاهــری باعــث شــناخته شــدن و اعتبــار فروشــگاه ماســت و از عوامــل مهــم جلــب مشــتریان محســوب مــی شــود.
کریمـی دربـارهي انگيـزهاش براي كسـب مجــوز و نصــب تابلــوي ايســاكو ميگويــد:
ایســاکو قریــب بــه اتفــاق قطعــات خــودرو را بـا رعایـت کلیـه اسـتاندارهای کیفـی کاال بـرای حـوزه خدمـات پـس از فـروش تامین میکنــد و مــا بــا آرامــش خاطــر آن را بــه مشــتریان خــود میفروشــیم.

از امتيازاتهــاي ايســاكو ايــن اســت کــه مســئولیت کیفــی و امنیــت قطعــات را تضمیــن میکنــد. بــرای تبلیغــات در خصـوص فروشـگاه هزینـه چندانی نکـرده ام و صداقــت در کار باعــث افزایــش اعتبــارم
شــده اســت.
او کــه تاکیــد زیــادی روی ایمنــی قطعـات دارد از وجـود قطعـات تقلبـی و غیر اســتاندارد در بــازار ابــراز نگرانــی مي‌كنــد:
عجیـب اسـت کـه بعضـی افـراد بـه خاطـر افزایــش حاشــیه ســود، بــا جــان دیگــران بـازی مـی کنند. همیشـه نفـع مشـتریان را بـه نفـع خـودم ترجیـح دادم و ایـن مسـاله در موفقیــتام دخیــل بــوده اســت.
ايــن صاحــب امتيــاز در خصــوص اســتفاده از سیســتمهای نــرم افــزاری را باعــث تســهیل در امــور میدانــد و از نــرم افزارهـای روز حسـابداری جامـع و انبـاداری بــرای خریــد، فــروش، کنتــرل موجــودی
و کســری قطعــات اســتفاده میکنــد.
همچنیــن در خصــوص يكپارچــه شــدن سيســتم خدمــات بازرگانــي فروشــگاهها ميگويــد: ایــن سیســتم اخیــرا پیشــرفت خوبـی داشـته و در جلـب رضایت مشـتریان مـا نقـش بـه سـزایی داشـته است.سیسـتم
سـفارش گـذاری و ارسـال رایـگان قطعـات هـم باعـث کاهـش قیمـت تمـام شـده کاال بـرای فروشـگاه هـا و یکسـان شـدن قیمـت هــا در سراســر کشــور شــده اســت کــه یکـی از بـزرگ تریـن نقـاط قـوت اسـتفاده
از سیســتم در شــبکه اســت.
مديــر فروشــگاه مذكــور در پایــان ایــن گفتوگـو، ضمـن تشـکر از زحمـات مدیـر عامــل محتــرم کــه بــا ایجــاد تغییــرات بنیادیــن ســبب برجســتگی هرچــه بیشــتر برنــد ایســاکو شــده اند، از ایشــان درخواسـت کـرد بـا فروشـگاههای مجـازی کـه گاهـی قیمـت فـروش برخـی قطعـات را بـه طـور غیرمعقـول و زیـر قیمـت خرید، عرضــه میکننــد مقابلــه شــود.


شایان ذکر است که واحد صنفی آقای ساسان کریمی در تاریخ بیستم خرداد ماه سال جاری به دلیل تعطیلی در ایام محرمه بهاییان و اعتقاد به دیانت بهایی پلمپ گردیده بود ، که پس از مدتی فک پلمپ گردید.
تعداد رای=4
 نظرات:
GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
   GoldNews.Biz

بیشترین رای

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

3 کشته و تعدادی زخمی در تظاهرات مردم استان لرستان علیه رژیم ایران

عواقب سدسازی‌های غیراصولی در خوزستان؛ سد گتوند یک بمب ساعتی است

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد
بیشترین بازدید

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

دورهمی زندانیان بند زنان اوین به میزبانی فائزه هاشمی با حضور بهاره هدایت و فاران حسامی

امام جمعه طهران خواهان اخراج بهاییان از کشور شد

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

چه بسیارند ریحانه ها که بخاطر دفاع از حیثیت خود اعدام و چه بسیارند سعید طوسی ها که بخاطر دفاع از حکومت تبرئه می شوند
آخرین بازدید

معرفی ساسان کریمی شهروند بهایی به عنوان صاحب امتیاز فروشـگاه مجـاز برتـر ایسـاکو

گور خواب های که قبل از گورخواب های تهران در گورهای سیستان و بلوچستان می خوابیدند

سرعت کنونی افزایش سطح دریاها در ۲۸۰۰ سال گذشته بی‌سابقه است

نماینده ایران در سازمان ملل می‌گوید قرار منع تعقیب ۱۴ ایرانی صادر شده است

سیل در خوزستان؛ بالا گرفتن انتقادها از مسئولان

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید شد

حراج بزرگترین الماس آبی؛ شاید تا ۳۵ میلیون دلار

از حجاب تا کشف حجاب در سینمای ایران

یک ایرانی در ترکیه به جرم قاچاق بخش‌هایی از موشک ضد تانک بازداشت شد

به زیر کشیدن عکس‌های خمینی و خامنه‌ای در شهرهای جنوبی عراق
آخرین نظرات

بهترین و باسند ترین کتاب است

من هم شاهد اشتباهات از هر دو طرف بوده و هستم امیدوارم که ...

اشکال نداره ماه نور صدات کنم؟؟؟

سلام

یک مطلب کاملاً دروغ! کی میگه آیت‌الله خامنه‌ا معصوم هس...

بعضی از دوستان راست میگن اصلا تیری از سمت نیروهای امنیت...

دوستان عزیز ، من اهل سیسان هستم ، نه انکار و نه تایید موض...

دولت تاجکستان دولت کفری است که می خواهد مانع پشرفت اسلا...

هموطنان احساساتی عقده ای خشمگین سلام کاش ذره ای از عقل خ...

عجب آدم های است.